Tento provozní řád upravuje zásady fungování Multifunkční budovy a Komunitního centra Košíky.

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Majitelem a provozovatelem Multifunkční budovy a Komunitního centra Košíky (dále jen KC) je obec Košíky.
 2. Kontrolu nad dodržováním provozního řádu provádějí pověření pracovníci KC.

 

Článek II

Základní pravidla

 1. Uživatelé, návštěvníci i pracovníci KC se mezi sebou navzájem respektují, dodržují pravidla slušného chování a vzájemné dohody.
 2. Uživatelé, návštěvníci i pracovníci KC se chovají tak, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví nikoho jiného.
 3. Ve všech vnitřních prostorách, které jsou součástí KC, je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a užívání jiných omamných a psychotropních látek.
 4. Vstup se zvířetem je možný pouze s výslovným souhlasem pracovníků KC a zřizovatele KC a při dodržení bezpečí, zdraví a klidu ostatních osob v KC, vč. zaměstnanců, návštěvníků, klientů organizací v KC. Zvíře se nesmí samostatně pohybovat uvnitř KC, po komunitní zahradě pouze po domluvě s přítomnými osobami. Majitel je povinen udržovat po zvířeti pořádek.
 5. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost, majetek nebo jiné poškození osob, které se v době pořádání akce a aktivit ze strany uživatele či vypůjčitele zdržují v užívaných prostorách a na přístupových komunikacích v přímé souvislosti s provozem a činností uživatele či vypůjčitele.
 6. Uživatelé a vypůjčitelé zázemí KC, i jeho pracovníci a návštěvníci, jsou povinni udržovat pořádek v prostorech KC i v jeho bezprostředním okolí. V KC není dovoleno přemisťovat a vynášet vybavení ani jiné zařízení bez souhlasu provozovatele KC.
 7. Uživatelé a vypůjčitelé mají povinnost jednat tak, aby svým chováním nepoškozovali majetek ani dobré jméno provozovatele. Pokud jejich jednáním dojde k poškození majetku z důvodu nedbalosti či záměrného poškození, odpovídají uživatelé a vypůjčitelé za způsobenou škodu a jsou povinni ji uhradit.
 8. Veškeré vybavení v KC je možno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno, a pouze se souhlasem vedoucího KC, koordinátora aktivit nebo správce budovy včetně otevřeném prostoru budovy.
 9. Pracovníci KC na vyžádání seznámí návštěvníka a uživatele s chodem KC, provozním řádem a nabídkou jednotlivých aktivit. Dochází k tomu osobně nebo prostřednictvím webových stránek KC.
 10. Odpovědnost za jednání a bezpečnost dítěte nese vždy doprovázející dospělá osoba (návštěvník), a to po celou dobu pohybu v prostorách KC.

 

Článek III

Aktivity a služby

 1. Prostory KC jsou zřízeny jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sociálních, kulturních a volnočasových aktivit, vedoucích k začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením. Slouží jako zázemí pro komunitní, pro-sociální a spolkové aktivity.
 2. Účast na jakýchkoli aktivitách v KC není pro návštěvníky nároková, má omezenou kapacitu účastníků podle konkrétního místa konání.
 3. Návštěvník akce si účast zajišťuje dle stanovených pravidel na pozvánce na akci – rezervační systém, osobní přihlášení na stanoveném kontaktu apod. .

 

Článek IV

Provozní doba

 1. KC je v provozu dle dohody a pořádaných akcí.
 2. Každá místnost KC má samostatně určenou maximální kapacitu osob.
 3. Provozní doba KC je vyplněna pravidelnými aktivitami a mimořádnými, jednorázovými akcemi.
 4. Při odchodu z prostoru KC po provozní době jsou uživatelé a vypůjčitelé povinni překontrolovat uzavření užívaných oken a vchodů, uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech dostupných světel a elektrospotřebičů. Poté odpovědný uživatel či zástupce vypůjčitele budovu KC řádně uzamkne (není-li dohodnuto jinak).
 5. Při odchodu z užívaných a vypůjčených prostorů jsou uživatelé a vypůjčitelé povinni překontrolovat uzavření užívaných oken, uzamčení vchodů (budou-li mít klíč), uzavření vodovodních kohoutků a vypnutí všech dostupných světel a elektrospotřebičů.
 6. V rámci provozní doby za uzamčení a zabezpečení zodpovídají pracovníci KC.

 

Článek V

Vyřizování podnětů a stížností

 1. Každý návštěvník má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost k provozu, a to osobně pracovníkům KC, nebo zřizovateli, písemně na adresu Košíky 172, 687 04 e-mailem na komunita@oukosiky.cz.
 2. Běžné provozní záležitosti návštěvníci řeší přímo s pracovníky KC nebo s odpovědnou osobou za konkrétní aktivitu (lektor, vedoucí kurzu, apod.).

 

Článek VI

Mimořádné události

 1. V KC mohou nastat mimořádné a nouzové události, které mohou ohrozit zdraví či život osob nebo poškodit majetek. Jsou to zejména – požár, únik vody, zloděj v komunitním centru, konfliktní a obtěžující návštěvník, aj.
 2. Návštěvníci se za žádných okolností nesnaží tyto mimořádné a nouzové události řešit. Jejich povinností je neprodleně po zpozorování této události informovat pracovníka KC nebo jinou odpovědnou osobu, příp. složky integrovaného záchranného systému, odejít mimo KC do bezpečí a dále dbát pokynů složek IZS nebo pracovníků KC.
 3. Důležitá telefonní čísla:

Vedoucí KC: +420 704 601 342

Koordinátorka aktivit: +420 608 742 979

IZS: 112

Rychlá záchranná služba: 155

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

 1. Uživatelé a vypůjčitelé jsou povinni se seznámit a řídit všemi platnými bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy, platnými pro budovu KC (např. Požární směrnice, Provozní řád).

 

Článek VII

Porušování provozního řádu

 1. Návštěvníci KC, kteří porušují tento provozní řád, mohou být v daný den z KC vykázáni, případně jim může být zamezen vstup do KC trvale.
 2. Uživatelé a vypůjčitelé, kteří v KC realizují svoji činnost, jsou povinni dodržovat smluvní ujednání a provozní řád. Porušení provozního řádu může být důvodem k omezení jejich činnosti.
 3. Pokud osoba neuposlechne výzvy k dodržování pravidel Provozního řádu, bude podáno oznámení policii ČR, která návštěvníka vykáže.
 4. O celé situaci musí být vždy informován vedoucí KC v nejbližší možné době.

 

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Všichni návštěvníci, uživatelé a vypůjčitelé jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit.
 2. Neznalost provozního řádu neomlouvá chování a jednání, které jej porušuje.
 3. S aktualizací tohoto provozního řádu je každý návštěvník, uživatel a vypůjčitel seznámen webových stránkách www.117.oukosiky.cz a na viditelném místě v prostorách KC.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo tento provozní řád kdykoliv změnit, případně upravit podmínky provozního řádu dle potřeb KC.

 

Článek IX

Chování návštěvníků během pandemické situace

 1. Návštěvník je povinen sledovat a dodržovat všechny aktuálně platná hygienická opatření stanovená nařízení / normy vydaných vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Hygienickými stanicemi a jinými místně či republikově příslušnými orgány. V případě nejasností je povinen dotázat se obsluhujícího personálu (např. ochrana dýchacích cest, očkování apod.).
 2. Návštěvník KC je na vyzvání pracovníka KC povinen se prokázat že splňuje podmínky pro vstup do KC (potvrzení o očkování, prodělání nemoci apod.) – vždy v souladu s platnou legislativou a na základě aktuálního Mimořádného či jiného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Tento řád je v platnosti od 1. 5. 2018

Datum poslední revize: 10. 5. 2023