Projekt „Sociální začleňování v MAS SCHP I“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000008)

je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Nabídku příměstských táborů (dále jen PT) vydává

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
U Školky 1409
686 03 Staré Město
IČ: 75833328

www.klubkosm.cz|www.facebook.com/svcklubko

 

Místo zázemí: Košíky 117, obci Košíky a případně v okolí obce.

PT je vypsán na přesně danou dobu.

Kapacita příměstského tábora je maximálně  20 účastníků.

Každý táborový den začíná v 8:00 hodin a končí v 16:00 hodin (změna může být dohodnuta pouze se zákonnými zástupci, jinak, dle programu).

Organizátor tábora a pečující osoby:

Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace
U Školky 1409
686 03 Staré Město
IČ: 75833328

 

Zákonný zástupce – povinnosti, práva

Zákonným zástupcem se rozumí osoba pověřená zastupováním dítěte dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen:

V termínu daném organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné přihlášky, která je vytvořena pro tento účel a uhradit cenu tábora v plné výši.

Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce.

Neprodleně informovat pečující osobu o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT.

POZOR,  NA TÁBORY PŘIJÍMÁME POUZE děti, které absolvovaly všechna POVINNÁ OČKOVÁNÍ, DLE ZÁKONA !!!

Zřizovatel tábora je školské zařízení, nejedná se u táborů o povinnou školní docházku, tedy toto musí být  dodrženo.

 

Účastník PT

Účastníkem se dítě (do 15 let) stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, potvrzení o zaměstnání/evidenci na ÚP, včetně vyplněného potvrzení o bezinfekčnosti a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora.

Upozornění: Má-li zájemce nařízený nějaký zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.) je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit a zkonzultovat s vedoucím tábora a ten individuálně rozhodne, zda je tábor pro dítě vhodný a zda organizátor dokáže zabezpečit odpovídající podmínky pro dané dítě.

 

Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Pečující osoba PT je zodpovědnou osobou, která od zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení a zase jej předává zákonnému zástupci při jeho ukončení.

 

Zahájení PT

PT je pro účastníka zahájen na předem určeném místě, kterým je adresa Košíky, č. p. 117 v předem určeném čase – 8:00 hodin. Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba.

Ukončení PT

Tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (obvykle místo pořádání PT nebo jak určí pečující osoba), v předem určeném čase – kterým je 16:00 hodin. Účastník bude předán zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě.

Povinnosti a práva organizátora táborů

Organizátor je povinen:

Zajistit pro pořádání PT personální obsazení (pečující osoby), programovou náplň, stravování (oběd) a celodenní pitný režim.

Po celou dobu konání PT dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků PT. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti poskytnout první ošetření, informovat zákonného zástupce, případně zajistit doprovod k lékaři.

Vydat zákonnému zástupci po skončení tábora potvrzení o účasti účastníka na PT nebo její části, požádá-li jej o to zákonný zástupce (jedná se zde zejména o potvrzení pro potřeby příspěvku zaměstnavatele, sociálních příspěvků apod.).

 

Organizátor má právo:

Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např. věk, zdravotní stav, naplnění kapacity PT, případně zájemce se kterými byly v minulosti řešeny vážné výchovné problémy).

Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na PT dříve splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí).

Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav, chování apod.).

Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodal vyplněnou přihlášku, neuhradil  v termínu cenu apod.).

 

Zodpovědnost organizátora za účastníka PT

Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho ukončení.

Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky PT.

Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem při zahájení PT.

Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.

 

Cena za příměstský tábor

900,- Kč – cena je za stravu, pojištění a materiály na kreativní činnosti.

 

Na tuto cenu tábora mají nárok rodiče (zákonní zástupci) dětí, kteří doloží, že jsou buď:

  1. a) zaměstnaní;
  2. b) vykonávají podnikatelskou činnost;
  3. c) v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají;
  4. d) jsou zapojeni v procesu vzdělávání, či rekvalifikace.

V případě, že rodič nedoloží žádné z výše uvedených potvrzení, není dítě na PT přijato a nastupuje za něj náhradník (dle seznamu přihlášených).

 

Přihlášky a platby

Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušné ceny.

Cenu tábora je nutno uhradit do termínu uvedeného na přihlášce v Multifunkční budově Košíky 117.

 

Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za nepřihlášeného.

 

Vratky a storno poplatky

  • zrušení přihlášky od 15ti dnů a více od zahájení akce je storno poplatek roven výši zaplacené zálohy
  • zrušení přihlášky 14 – 3 dny před akcí je storno poplatek 70% z celkové částky za tábor.
  • zrušení přihlášky 2 a méně dnů před akcí – je storno poplatek 90% z celkové částky za tábor.
  • Při nenastoupení dítěte na tábor se nevrací 100 % ceny tábora, ale pokud dítě na celý tábor nenastoupí pro nemoc či úraz a rodiče předloží lékařské potvrzení do 3 pracovních dnů od zahájení nemoci nebo vzniku úrazu, bude stržena částka  ceny tábora – úhrada již vynaložených nákladů s administrací nebo nákupu potřeb na např. kreativní činnosti atd. Při onemocnění v průběhu tábora se vrací poměrná část, dle absolvovaných dní.

Vybavení na tábor

Účastníci PT musí být vhodně oblečeni a obuti (do prostor a ven, vzhledem k počasí apod.)

Nedoporučujeme dávat účastníkům s sebou cennosti, vysoké částky peněz apod.

Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých táborů se mohou vyskytnout i speciální požadavky na vybavení účastníků. (Např. vstupné dle programu). O tomto bude zákonný zástupce informován organizátorem, pečující osobou.

Řád na táboře

Na účastníky tábora se vztahuje schválený Vnitřní táborový řád a denní program tábora. Každý účastník je povinen tato pravidla dodržovat.

Každý účastník je povinen se řídit pokyny vedoucího tábora a pracovníků tábora.

Chce-li odvést zákonný zástupce účastníka z PT dříve, je povinen tuto skutečnost sdělit hlavnímu vedoucímu tábora písemně. V potvrzení musí být uveden datum a přesný čas převzetí účastníka od organizátora zákonným zástupcem a podpis zákonného zástupce.

Informace a nakládání s nimi

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován, pořízené fotografie budou archivovány a používány při prezentaci a propagaci činnosti (např. na internetu apod.).

Tento Provozní řád příměstských táborů nabývá platnost dne 1. 8. 2020.

(Aktualizace dne 10. 5. 2023)

 

PODPISEM A ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SOUHLASÍ RODIČ S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM A ZAVAZUJE SE K JEHO DODRŽENÍ.