Projekt „Sociální začleňování v MAS SCHP I“ (reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000008)

je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost+

 

Vnitřní řád příměstského tábora

Pečující osoby v táboře zastupují rodiče a odpovídají za bezpečnost dítěte.

 1. Účastník příměstského tábora (táborník) neopouští určené prostory činnosti bez vědomí pečující osoby.
 2. Každý táborník je povinen uposlechnout pokynu kteroukoliv pečující osobu, pokud pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
 3. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Po každé činnosti (programu) se podílí na úklidu. Každý udržuje pořádek a čistotu.
 4. Každý táborník se snaží pravidelně doplňovat pitný režim. K pití využívá pouze k tomu určené zásobníky, zdroje pitné vody, popř. své vlastní nezávadné a nealkoholické pití. Konzumace vlastního jídla (svačina) je povolena o přestávce popř. se svolením pečující osoby.
 5. Táborník chrání veškerý majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned pečující osobě (ztráta volně odložených osobních věcí nebude řešena). Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
 6. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit. Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně pečující osobě.
 7. Táborník má zákaz vstupovat bez povolení pečující osoby do prostor, které nejsou vyhrazeny pro provoz příměstského tábora.
 8. Peníze a jiné cennosti táborník uloží do úschovy ke své pečující osobě. Pokud tak neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.
 9. Používání mobilních telefonů a zábavné elektroniky (hry, přehrávače apod.) je v průběhu denního programu zakázáno. Jejich používání je povoleno pouze se svolením pečující osoby v nejnutnějších případech (např. při nevolnosti dítěte).
 10. Při přesunech a výletech, dbá každý na osobní bezpečnost, zejména při pohybu na komunikaci pro vozidla, po chodníku, v nebezpečném terénu (skály, řeka apod.). Děti jdou ve dvojicích, nepostrkují se a nehlučí.
 11. Zvláště na veřejnosti, dbá každý na slušné vystupování a chování. Pozdrav a poděkování je samozřejmostí. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí pečující osoby od příslušné skupiny.
 12. Při přepravě v dopravním prostředku (vlak, autobus), všichni dbají zvýšené opatrnosti. Při nastupování čekají na pokyn pečující osoby a po vystoupení se řadí do dvojic.
 13. Při obědě se všichni chovají tiše a slušně. Každý dodržuje pravidla kulturního stolování.
 14. Po každém společném jídle – svačina, oběd, každý táborník pomáhá s úklidem, mytím nádobí, dle úkolů přidělených pečující osobou.
 15. Nikdo bez souhlasu vedoucího nejde do vody, neleze na stromy a nepodniká jiné extrémní výkony. Všichni táborníci jsou povinni šetřit PŘÍRODU.
 16. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm bez přítomnosti vedoucího, pokud to není součástí programu.
 17. Každý táborník dbá na osobní hygienu. Po vykonání potřeby spláchne a umyje si ruce. V umývárnách a na WC se chová slušně.
 18. Necítí-li se táborník zdráv či se zraní, oznámí to ihned své pečující osobě.
 19. Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně zakázáno. Zakázáno je také šikanování, hrubost, jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.
 20. Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za zbytek tábora.

PODPISEM A ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SOUHLASÍ RODIČ S TÍMTO VNITŘNÍM ŘÁDEM A ZAVAZUJE SE K JEHO DODRŽENÍ.

O ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU INFORMUJE I SVÉ DÍTĚ – ÚČASTNÍKA TÁBORA.